Access Control

ระบบตรวจควบคุมการเข้า-ออก

HITECH GUARD SECURITY

Access Control Technology (ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่นำมาผสานเข้ากับ ระบบรักษาความปลอดภัย ยามไฮเทค

AccessControl เป็นระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้กําหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออกให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและยังสามารถระบุตัวตนได้ จึงทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดปัญหา

ระบบตรวจควบคุมการเข้า-ออก

Access Control Systems

  • ให้ความสะดวกรวดเร็วในการ เข้า-ออก ประตู
  • สามารถกำหนดสิทธิเข้าออกประตูได้ผ่าน Software โดยการระบุช่วงเวลา (Time Zone)
  • มีระบบเก็บลายนิ้วมือที่ส่วนกลางสามารถทำการส่งข้อมูลไปตามเครื่องที่ติดตั้งอยู่ใน Network ได้
  • มีระบบแจ้งเตือน เมื่อประตูมีการเปิดประตูค้าง
HITECH GUARD

SECURITY