Burglar Alarm

ระบบกันขโมย

HITECH GUARD SECURITY

 ช่วยให้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุ หรือมีผู้บุกรุก และสามารถสื่อสารกับอีกฝ่ายด้วยระบบ สื่อสาร 2 ทาง ขับไล่ผู้บุกรุกได้ด้วยตัวคุณเองแม้คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่

ระบบสัญญาณกันขโมย ( Burglar Alarm Systems ) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงที่สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สิน
ภัยอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ห้างร้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อเฝ้าระวังค่อยแจ้งเตือนภัยแบบทันถ่วงถี่

ระบบกันขโมย

Burglar Alarm Systems

  • ส่งสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนไหว
  • สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อระบบการป้องกันภัยหลายชั้น
  • ระบบการแจ้งเตือนแบบไร้สาย ตอบสนองรวดเร็ว
  • บันทึก ภาพ เสียง คลิป ไว้เป็นหลักฐาน
HITECH GUARD

SECURITY