ENTERPRISE PACKGE

ระบบรักษาความปลอดภัยชุดองค์กร

ครอบคลุมการเฝ้าระวังสำหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ มีพื้นที่ในการเฝ้าระวังหลายแห่ง รองรับการดูแล 8 จุดเฝ้าระวังขึ้นไป เช่น บริเวณรอบรั้ว บริเวณภายในอาคาร บริเวณโดยรอบอาคาร ลานจอดรถ

Size

ครอบคลุมการเฝ้าระวังสำหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ มีพื้นที่ในการเฝ้าระวังหลายแห่ง

Equipment

รองรับการดูแล 8 จุดเฝ้าระวังขึ้นไป เช่น บริเวณรอบรั้ว บริเวณภายในอาคาร บริเวณโดยรอบอาคาร ลานจอดรถ

Work

ควบคุมการทำงานด้วยเจ้าหน้าที่ Hitech Guard ซึ่งเจ้าหน้า ที่ทุกฝ่าย ประจำอยู่ที่สำนักงานของลูกค้า หรือสำนักงานใหญ่

Option

  • ระบบจดจำใบหน้า
  • ระบบตวจสอบใต้ท้องรถ
  • ระบบควบคุมการเข้า-ออก
  • ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ
  • ระบบกล้องตรวจจับความร้อน
  • ระบบกันขโมย
  • ระบบตรวจจับน้ำ
  • ระบบตรวจจับก๊าซ
  • ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

Article

LITE PACKAGE

ระบบรักษาความปลอดภัยชุดประหยัด