Play Video

Fire Alarm

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

HITECH GUARD SECURITY

การรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้
ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร ก่อนที่จะส่งสัญญาณ
ต่อไปยังอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โดยเริ่มที่อุปกรณ์ตรวจจับ ที่มีทั้ง ตรวจจับควันไฟ และตรวจจับความร้อน
ก่อนที่จะส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมการทำงานหลัก เพื่อเปิดการทำงานของ
สัญญาณแจ้งเตือนภัย ให้ผู้ที่อยู่ในอาคารรับรู้ถึงเหตุเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างรวดเร็ว

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

Fire Alarm Systems

แจ้งเตือนทันที ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ลุกลาม ด้วยเสียงสัญญาณตือน และไฟสัญญาณ

  • แจ้งเตือนทันทีเพียงเกิดควันไฟ
  • รับรู้เหตุการณ์ก่อนไฟลุกลาม และเร่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง
  • ปลอดภัย และป้องกันการสูญเสีย
  • ลดความเสียหายของทรัพย์สิน
HITECH GUARD

SECURITY